Get Adobe Flash player

  logal

 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

~~~~~~~~~~~~~~~

ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ເລກທີ 0808/ກວຕ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ29/9/2012

 

 

ຂໍ້ຕົກລົງ

 

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

 ຂອງ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງ, ເທດສະບານ

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

-ອີງຕາມ: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ: ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແຫ່ງ ສ ປ ປລາວ ສະ ບັບເລກ ທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2003.
-ອີງຕາມ: ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ: ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄືື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 309/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2011.
-ອີງຕາມ: ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 104/ນຍ, ລົງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2012 ວ່າດ້ວຍ: ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຕາມຂະແໜງການ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
-ອີງຕາມ: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສະເໜີ ຂອງຄະນະຮັບຜິດ ຊອບກະກຽມ ດໍາເນີນການສ້າງຕັ້ງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2011.
-ອີງຕາມ: ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຂອງຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນໍາກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄັ້ງວັນທີ 9 ມັງກອນ 2012.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕົກລົງ:

 

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

 

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດລະອຽດກ່ຽວກັບ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບ ເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫລັກ ການ ແລະແບບແຜນ ວິທີເຮັດ ວຽກຂອງຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນເມືອງເພື່ອເປັນ ບ່ອນ ອີງໃນການຈັດ ຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການ ເມືອງຂອງຕົນ ແນ່ໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຖະບານ; ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະໂຄງການ ຂອງກະຊວງ ແລະແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ຊັບສິນ ທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ, ເທດສະບານ.

 

ມາດຕາ 2. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

 

  ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: ຫວຕ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລຊີ ມີພາລະບົດບາດເປັນຕົວແທນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກະ ຊວງວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລ ຊີຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະ ນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານວິ ທະຍາສາດ-ວິທະຍາການໃໝ່, ເຕັກ ນິກ ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການ ວັດແທກ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນເມືອງ, ເທດສະບານ.

 

 

ໜວດທີ II

 

ວ່າດ້ວຍ ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

 

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່

 

3.1 ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະ ໂຍບາຍ ຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະນິຕິກໍາ ຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະເມືອງ ກ່ຽວກັບວິ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກໂນ ໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະການວັດ ແທກ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກ ລະອຽດ ຂອງຫ້ອງການເມືອງ ແລະ ເທດສະບານ ຮັບ ຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

3.2 ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ສ້າງແຜນການ, ສະຫຼູບ ລາຍ ງານການ ເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາເດືອນ, 3ເດືອນ, 6ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ຂອງ ຫ້ອງການໃຫ້ພະແນກວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ, ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ.

3.3 ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະໂຄງການລະອຽດ, ພ້ອມທັງງົບປະມານ ເພື່ອການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຫ້ອງ ການ ຕາມພາລະໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ ແລະອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ພິຈາລະນາ ແລະອະນຸມັດ;

3.4 ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສຶກສາອົບຮົມ, ກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບ, ບໍາລຸງ ສ້າງ, ບັນຈຸຊັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິ ໄນຕໍ່ພະ ນັກ ງານ-ລັດຖະກອນ ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

3.5 ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ,ມາດຕະຖານ ແລະການວັດແທກ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃນສັງຄົມໃນການຈັດຕັ້ງ ເຄື່ອນ ໄຫວ ແນວ ທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ໃນຂະແໜງການຕົນ;

3.6 ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ນໍາເອົາຜົນສໍາເລັດ ທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນະວັດຕະກໍາ, ວຽກງານຊັບສິນ ທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະການວັດແທກ ໄປເຜີຍແຜ່ລົງ ສຸ່ຮາກ ຖານ ໃຫ້ທັນການ ແລະ ເປັນໃຈກາງຮັບຜິດຊອບເກັບກໍາ, ບໍລິການ,  ສະໜອງ ຂໍ້ ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຜົນຂະຫຍາຍ ຜົນສໍາເລັດຂອງ ການຄົ້ນຄວ້າ ຢ່າງ ເປັນ ລະບົບ;

3.7 ສັງລວມ ລາຍງານ ແລະ ວິໄຈັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອການແກ້ໄຂ ໃຫ້ທ່ວງ ທັນ ເວລາ ຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງຫ້ອງການ;

3.8 ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບສົມບັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ເຕັກ ນິກ, ງົບປະມານ, ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

3.9 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງລະບຽບຫລັການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ແບບແຜນວິທີ ເຮັດວຽກ, ການປະສານງານຂອງຫ້ອງການ ໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງເພື່ອນໍາ ສະເໜີ, ຂໍການພິຈາລະນາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ໂດຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ອໍາ ນາດການປົກ ຄອງເມືອງ;

3.10 ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ, ໄກ່ເກ່ຍ, ແກ້ໄຂບັນດາຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງ ຟ້ອງ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີບັນຫາ ດ້ານວິທະຍາ ສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກໍາ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດ ແທກ;

3.11 ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະແນະນໍາຕໍ່ກອງປະຊຸມ ແລະຕໍ່ກັບບັນດາພາກສ່ວນ ທີ່ດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ພາຍໃນເມືອງ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນ ໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ ລວມທັງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດ ແທກ;

3.12 ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງ ການຈັດ ຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຄະນະນໍາ ຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂອງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ;

3.13 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງດ້ານວິຊາການອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງອົງ ການປົກຄອງເມືອງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ກະຊວງ.

 

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດສິດ

 

4.1 ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະ ບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ກະ ຊວງທາງດ້ານວິຊາການ ແລະການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນວຽກ ລະອຽດ ແລະໂຄງການສະເພາະຂອງຫ້ອງການ;

4.2 ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ, ປະກາດໃຊ້ລະບຽບການ, ຂໍ້ກໍານົດ, ບົດແນະນໍາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດ ຕະກໍາ, ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະ ຖານ ແລະ ການວັດແທກ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ;

4.3 ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ແລະປະກອບ ຄໍາເຫັນ, ແກ້ໄຂບັນຫາ ທາງ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກໂນ ໂລຊີ-ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ວຽກງານຊັບສິທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ ໃນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ;

4.4 ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ ໜ່ວຍງານວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ຕາມ ສະພາບຄວາມຈໍາເປັນ ຂອງຫ້ອງການ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີ ເປັນເອກະ ພາບຂອງຄະນະພັກ ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ, ຄະນະພັກ ແລະ ຄະ ນະນໍາພະແນກວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງ;

4.5 ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິທະຍາ ສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ກຸ່ມບ້ານ ພັດທະນາ;

4.6 ເລືອກເຟັ້ນ ແລະນໍາເອົາຜົນສໍາເລັດດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ ທີ່ເໝາະສົມຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອສະເໜີ ແລະພິຈາລະນາ ນໍາໃຊ້ພາຍໃນເມືອງ;

4.7 ໃຫ້ການບໍລິການວິຊາການ ແລະການບໍລິຫານປຶກສາຫາລື ເພື່ອຊຸກຍູ້ຜັນຂະ ຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ບົນ ພື້ນຖານລະບຽບຫລັກການ;

4.8 ຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສິນຂອງລັດທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດແລ້ວ ຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຫ້ອງການ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

4.9 ສະເໜີຕໍ່ກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ ແລະເມືອງ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕໍ່າ ແໜ່ງ, ຈັດວາງຊັບຊ້ອນ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິ ບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກ ງານ-ລັດ ຖະກອນ ພາຍໃນຫ້ອງການໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານຕ່ຳແໜ່ງງານທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ຜົນງານການປະຕິ ບັດວຽກການຕົວຈິງ;

4.10 ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ, ຄະນະກໍາມະການວິຊາການ ຢູ່ຫ້ອງການຕາມ ຄວາມ ຈໍາເປັນ ຂອງວຽກງານດ້ານວິຊາການ ແລະ ນໍາສະເໜີເພື່ອຂໍອະນຸມັດຈາກ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ກະຊວງ;

4.11 ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການສະໜັບສະໜຸນຊ່ວຍເຫລືອ ທາງ ດ້ານວິຊາການ, ທຶນຮອນ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງອົງການປົກ ຄອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີຂັ້ນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງ;

4.12 ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງອົງການປົກ ຄອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງ.

 

ໜວດທີ III

 

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

 

ມາດຕາ 5. ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

 

ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງ, ເທດສະບານ ປະກອບມີ:

1.ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ
2.ໜ່ວຍງານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກໂນ ໂລຊີ-ຂໍ້ ມູນຂ່າວສານ
3.ໜ່ວຍງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກຢູ່ ພາຍ ໃນຫ້ອງ ການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນເມືອງ ປະກອບມີ: ໜ່ວຍງານ ແລະ ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ຫລືສູນຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ຂອງ ວຽກງານວິຊາການຕົວຈິງ.

ມາດຕາ 6. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

 

ຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງ, ເທດສະບານເຄື່ອນ ໄຫວ ແລະດໍາເນີນງານຕາມຫຼັກການລວມສູນ ປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງ ເປັນໝູ່ຄະນະ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ; ເສີມຂະຫຍາຍຫົວ ຄິດ ປະດິດສ້າງ ຂອງພະ ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນ ການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາຫ້ອງການຕົນ; ມີການແບ່ງງານ-ແບ່ງ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນຄະນະຫ້ອງການ ພ້ອມທັງມອບ ໝາຍສິດໃນການຕັດສິນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນ.

 

ມາດຕາ 8. ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

 

8.1 ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະໜ້າວຽກລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກ ງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

8.2 ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ແລະ ສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3ເດືອນ, 6ເດືອນ ຫຼື ປະຈໍາປີເພື່ອລາຍງານ ໃຫ້ອໍານາດ ການປົກ ຄອງ ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຄະນະນໍາກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

8.3 ປະສານງານ ໃນໜ້າທີ່່ວຽກງານ ຂອງຂະແໜງການ ຂອງຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ອົງການທຽບເທົ່າຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ, ອໍານາດການ ປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ປະ ຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຫ້ອງການໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

8.4 ເຮັດວຽກ ໂດຍມີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້, ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ຂໍ ຄໍາ ເຫັນ, ຂໍທິດຊີ້ນໍາ ຈາກອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະຄະ ນະນໍາຂອງກະຊວງ ທາງດ້ານ ວິຊາການ;

8.5 ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕ້ອງຖືເອົາການຫັນລົງຮາກ ຖານຕິດພັນກັບ ວຽກງານຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງຫ້ອງການ ໃນການປະຕິບັດ ວຽກງານຕົວໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 

 

ໜວດທີ V

 

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

 

ມາດຕາ 9. ງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບ

 

  ຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງ, ເທດສະບານ ມີ ງົບ ປະມານ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການຈັດສັນແບ່ງປັນງົບປະມານລວມຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ມີຕາປະທັບຂອງຕົນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການ ເຄື່ອນໄຫວ ວຽກທາງລັດຖະການ

 

ມາດຕາ 10. ການຜັນຂະຫຍາຍ

 

ມອບໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງ, ເທດ ສະບານ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ ນີ້ລະອຽດເພື່ອ ຈັດຕັ້ງ ປະ ຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;

 

ມາດຕາ 11. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

 

ໃຫ້ຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ, ນະ ຄອນຫລວງ, ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ຂອງກະ ຊວງ ວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ແລະ ທຸກພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

 

ມາດຕາ 12. ຜົນສັກສິດ

 

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຂໍ້ກໍານົດ ກົດລະບຽບ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນ ຫາກມີເນື້ອໃນຂັດ ກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hdxxxporn.club xvideosporn.club asianpornxxx.info sextresss.xyz eniporn.com dildo xxx videos nesaporns.xyz indian porn movie massage sex video xssn.net sexmaxfree.xyz hubpornindian.info xxxteenhub.info
http://hdpornmobile.biz http://insexmovies.org http://sexualfire.org
Realpornfilms.com
http://moviesporno.biz
kitty dildo hd sex
alte film porn
lara star porn dasesax sax xxx videos
mobileorgia narcos porn video